Naudotojo sutikimas

1. Bendrosios nuostatos

1.1 Ši vartotojo sutartis (toliau — Sutartis) susijusi su «Aptechka4kids» svtaine, adresu lt.aptechka4kids.com.

1.2 Svetainė «Aptechka4kids» (toliau — Svetainė yra jurdinio asmens SIA «PN Baltic», VAT: LV40103699134, registracijos adresas Kārļa Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167 nuosavybė.

1.3 Ši sutartis reglamentuoja «Aptechka4kids» svetainės administracijos (toiau — Svetainės administracija) ir svetainės naudotojo santykius.

1.4 Svetainės administracija pasilieka teisę bet kada, nepranešusi Vartotojui, pakeisti, papildyti ar ištrinti šios sutarties sąlygas.

1.5 Vartotojo naudojimasis šia svetaine reiškia Sutarties ir jos pakeitimų priėmimą.

1.6 Svetainės vartotojas yra asmeniškai atsakingas už šios sutarties pakeitimų patikrinimą.

2. Apibrėžimai

2.1 Toliau išvardinti terminai šioje Sutartyje turi šias reikšmes:

2.1.1 «Aptechka4kids svetainė» — interneto šaltinis, veikiantis domeno lt.aptechka4kids.com vardu, per interneto išteklius ir susijusias paslaugas (toliau — Svetainė).

2.1.2 «Aptechka4kids svetainė» — sveiatinė, kurioje pateikiama informacija apie Prekes ir/arba Paslaugas ir/arba kitas vertybes vartotojui, ir/arba apie Pardavėją ir/arba Paslaugų teikėją, leidžianti pasirinkti, užsisakyti ir/arba įsigyti Prekes ir/arba gauti paslaugas.

2.1.3 Svetainės administracija — asmenys, įgalioti valdyti ir tvarkyti Svetainę, veikiantys juridinio asmens SIA «PN Baltic» vardu.

2.1.4 Svetainės vartotojas (toliau –Vartotojas) — asmuo, turintis internetinę prieigą prie Svetainės ir naudojantis ją.

2.1.5 Svetainės turinys (toliau — Turinys) — saugomi intelektualinės veiklos rezultatai, įskaitant literatūrinius kūrinius, jų pavadinimus, pratarmes, anotacijas, iliustracijas, viršelius, muzikinius kūrinius su tekstu ar be jo, grafinius, tekstinius, fotografijos sudėtinius ir kitus kūrinius; vartotojo sąsajos, vaizdinės sąsajos, prekių ženklų pavadinimai, logotipai, kompiuterinės programos, duomenų bazės, taip pat šios svetainės turinio dizainas, struktūra, koordinacija, išvaizda, bendras stilius, vieta ir visa intelektualinė nuosavybė esanti lt.aptechka4kids.com puslapyje.

3. Sutarties objektas

3.1 Šios sutarties objektu yra vartotojui suteikta prieiga prie Svetainėje esančių (parduodamų) produktų ir/ar paslaugų.

3.1.1 Svetainėje vartotojui teikiamos šių rūšių paslaugos:

a) Galimybė skelbti pranešimus, komentarus, vartotojų atsiliepimus, bei vertinti svetainės turinį;

b) Supažindinimas su svetainėje pateiktomis prekėmis/paslaugomis;

c) Galimybė išsirinkti, užsisakyti arba įsigyti svetainėje pateiktas prekes/paslaugas.

3.1.2 Ši sutartis apima visas šiuo metu esančias (veikiančias) Svetainės paslaugas, o taip pat visas galimas vėlesnes modifikacijas (pasikeitimus) ir naujas paslaugas, galinčias atsirasti ateityje.

3.2 Prieiga prie svetainės suteikiama nemokamai.

3.3 Ši Sutartis yra viešas pasiūlymas. Laikoma, kad vartotojas, patekęs į svetainę, prisijungė prie šios Sutarties.

3.4 Naudojimasis svetainėje pateikta informacine medžiaga ir paslaugomis yra reglamentuojamas Lietuvoje galiojančiais teisės aktais.

4. Šalių teisės ir pareigos

4.1 Svetainės administracija turi teisę:

4.1.1 Keisti naudojimosi Svetaine taisykles, taip pat keisti šios Svetainės turinį. Pakeitimai įsigalioja tada, kai naujoji Sutarties redakcija bus paskelbta Svetainėje.

4.2 Vartotojas turi teisę:

4.2.1 Naudotis visomis Svetainėje teikiamomis paslaugomis, taip pat pirkti bet kokias Svetainėje siūlomas prekes ir /arba paslaugas.

4.2.2 Užduoti klausimus, susijusius su Svetainės paslaugomis:

Telefonu:+371 20 122–122

El.paštu: info@aptechka4kids.com

Užpildęs formą, esančia lt.aptechka4kids.com puslapyje.

4.2.3 Svetaine naudokitės tik Sutartyje numatytais tikslais ir tvarka, kurių nedraudžia Lietuvos respublikos įstatymai.

4.2.4 Reikalauti, kad Administracija slėptų bet kokią informaciją, susijusią su Vartotoju.

4.2.5 Naudoti svetainės informaciją komerciniais tikslais be specialaus leidimo.

4.3 Svetainės naudotojas įsipareigoja:

4.3.1 Svetainės administracijos prašymu pateikti papildomą informaciją, kuri tiesiogiai susijusi su šios Svetainės teikiamomis paslaugomis.

4.3.2 Naudojimosi svetaine metu, laikytis turtinių ir neturtinių autoriaus ir kitų asmenų teisių.

4.3.3 Nesiimti veiksmų, kurie gali būti laikomi trikdančiais įprastą Svetainės veikimą.

4.3.4 Neplatinti, naudojantis Svetaine, jokios konfidencialios ir Lietuvos respublikos įstatymais saugomos informacijos, susijusios su fiziniais ar juridiniais asmenimis.

4.3.5 Vengti bet kokių veiksmų, kurie gali pažeisti Lietuvos Respublikos įstatymais saugomos informacijos konfidencialumą.

4.3.6 Nenaudoti Svetainės reklaminei informacijai skleisti, nebent turite Svetainės administracijos leidimą (sutikimą).

4.3.7 Nenaudoti Svetainės paslaugų šiems tikslams:

4.3.7.1 nepilnamečių teisių pažeidimas ir (arba) bet kokio pobūdžio žalos jiems darymas

4.3.7.2 mažumų teisių pažeidimas.

4.3.7.3 prisistatymas svetimu asmeniu (įskaitant šios Svetainės darbuotojus), įmonės arba organizacijos atstovu, neturint tam teisės.

4.3.7.4 klaidinimas, susijęs su Svetainėje parduodamų Produktų ir/arba paslaugų savybėmis ir charakteristikomis.

4.3.7.5 nekorektiškas Prekių ir/arba Paslaugų palyginimas, taip pat neigiamo požiūrio į asmenis, nesinaudojančius tam tikromis Prekėmis ir/ar paslaugomis formavimas ir šių asmenų smerkimas.

4.3.7.6 neteisėto turinio įkėlimas pažeidžia visas trečiųjų asmenų teises; skatina prievartą, žiaurumą, neapykantą ir/ar rasinę, etninę, lyties, religinę, socialinę diskriminaciją; yra netiksli informacija ir/arba įžeidimai tam tikriems asmenims, organizacijoms arbavaldžios institucijoms.

4.3.7.7 raginimas atlikti neteisėtus veiksmus, o taip pat pagalba asmenims, kurių veiksmai nukreipti pries Lietuvos Respublikoje veikiančius apribojimus ir draudimus.

4.3.8 Užtikrinti, kad pateikiama informacija yra patikima.

4.3.9 Užtikrinti asmens duomenų apsaugą nuo trečiųjų asmenų.

4.4 Vartotojui draudžiama:

4.4.1 Naudoti bet kurį įrenginį, programas, procedūras, algoritmus, automatinius įrenginius arba ekvivalentinę rankinę įrangą, norint gauti prieigą prie Svetainės duomenų (turinio), juos kopijuoti, sekti ar stebėti.

4.4.2 Bandyti sutrikdyti tinkamą Svetainės veikimą.

4.4.3 Bandyti bet kokiu būdu apeiti Svetainės naršymo struktūrą, norint gauti (arba bandant gauti) informaciją, dokumentus arba medžiagą, kuri specialiai nepateikta šios Svetainės paslaugose.

4.4.4 Pažeisti Svetainės arba bet kurio tinkle, turinčio ryšį su Svetaine saugumo ar autentifikavimo sistemą.

4.4.5 Atlikti paiešką, stebėti arba bandyti atsekti bet kokią informaciją apie bet kurį kitą Svetainės naudotoją.

4.4.6 Naudoti Svetainę bet kokiems tikslams, kuriuos draudžia Lietuvos Respublikos įstatymai, taip pat skatinti bet kokią neteisėtą veiklą, pažeidžiančią Svetainės ar kitų asmenų teises.

5. Naudojimasis svetaine

5.1 Svetainė ir jos Turinys priklauso ir yra valdomas Svetainės Administracijos.

5.2 Svetainės turinys saugomas Autorių teisėmis, Lietuvos Respublikos prekių ženklų, nesąžiningos konkurencijos įstatymais, taip pat kitais įstatymais susijusiais su intelektine nuosavybe.

5.3 Ši Suatrtis taikoma visoms papildomoms Svetainėje teikiamoms Prekių pirkimo ir/arba paslaugų teikimo sąlygoms.

5.4 Svetainėje pateikiama informacija, neturėtų būti suprantama kaip šios Sutarties pakeitimas.

5.5 Svetainės Administracija tui teisę bet kuriuo metu nepranešusi Vartotojui keisti Svetainėje siūlomų Produktų ir/arba paslaugų sąrašą ir/arba jų kainas.

5.6 5.7 punkte nurodytas dokumentas reglamentuoja Vartotojo naudojimąsi Svetaine.

5.7 Konfidencialumo politika: https://lt.aptechka4kids.com/policy/

5.8 Bet kuris iš šios Sutarties 5.7 punkte nurodytų dokumentų gali būti atnaujintas. Pakeitimai įsigalioja iš karto po jų paskelbimo Svetainėje.

6. Atsakomybė

6.1 Svetainės Administracija nekompensuoja nuostolių, kuriuos gali patirti Svetainės vartotojas tyčia arba neapgalvotai pažeisdamas bet kurią iš šios Sutarties nuostatų arba dėl neteisėtos prieigos prie kito Vartotojo ryšių.

6.2 Svetainės administracija neatsako už:

6.2.1 Sutrikimus arba trikdžius veiksmų (tam tikrų operacijų) atlikimo metu, atsiradusių dėl neįveikiamos jėgos, bet kokio komunikacijų, kompiuterinių, elektros ar kitų sistemų gedimų.

6.2.2 Pervedimo, bankų, mokėjimo sistemų veiklą ir vėlavimus, susijusius su išvardintų sistemų veikla.

6.2.3 Tinkamą Svetainės veiklą, jeigu Vartotojas neturi reikiamų techninių priemonių ja naudotis, o taip pat neprisiima jokių įsipareigojimų teikti vartotojams tokias priemones.

7. Naudotojo sutarties sąlygų pažeidimas

7.1 Svetainės administracija turi teisę atskleisti asmeninę Vartotojo informaciją, jei pagal šiuo metu galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus to reikalaujama arba leidžiama tai padaryti.

7.2 Jeigu Vartotojas pažeidė šią Sutartį arba kituose dokumentuose esančias naudojimosi sąlygas, Svetainei nutraukiant savo veiklą arba esant techniniams sutrikimams, Svetainės administracija turi teisę iš anksto neperspėjus Vartotojo nutraukti ir/arba blokuoti jo prieigą prie Svetainės,

7.3 Svetainės Administracija neatsako prieš Vartotoją ar trečiuosius asmenis už prieigos prie Svetainės nutraukimą, pažeidus bet kurias šios Sutarties ar kito dokumento, kuriame išdėstytos naudojimos Svetaine sąlygos, nuostatas.

8. Ginčų sprendimas

8.1 Kilus nesutarimams arba ginčams tarp šios Sutarties Šalių, būtina sąlyga pries pateikiant ieškinį teismui, pateikti pretenziją (raštišką geranoriško ginčo sprendimo pasiūlymą).

8.2 Pretenzijos gavėjas per 30 kalendorinių dienų turi pateikti raštišką atsakymą pareiškėjui, apie pretenzijos (iškinio) nagrinėjimo rezultatus ir sprendimą.

8.3 Jeigu ginčo nepavyksta išspręsti geranoriškai, bet kuri iš Šalių turi teisę kreiptis į teismą, norėdama apginti savo teises kurias jiems suteikia Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai.

8.4 Bet koks ieškinys (pretenzija), susijęs su naudojimosi Svetaine sąlygomis, turi būti pateiktas per 5 dienas nuo ieškinio pagrindo atsiradimo, išskyrus tuos atvejus, kai pažeidžiamos autorių teisės, saugomos įstatymais. Pažeidus šio punkto sąlygas, teismas ieškinio nesvarsto.

9. Papildomos sąlygos

9.1 Svetainės Administracija nepriima Vartotojų pasiūlymų, susijusių su šios Naudotojo sutartis pakeitimais.

9.2 Svetainės vartotojų atsiliepimai, paskelbti Svetainėje, nėra konfidenciali informacija, todėl jas Svetainės Administracija gali naudoti be apribojimų.